Καταστατικά – Έντυπα & Υπολογιστικά Φύλλα Α,Β,Γ

Καταστατικά – Έντυπα & Υπολογιστικά Φύλλα Α,Β,Γ

Η υπηρεσία “Καταστατικά – Έντυπα” περιλαμβάνει πρότυπα καταστατικά σύστασης και τροποποίησης, πρακτικά γενικών συνελεύσεων, πρακτικά ισολογισμού των εταιρειών. Ενδεικτικά, αναφέρονται:

 • Α.Ε.
 • Αφανείς Εταιρεία
 • Ε.Π.Ε. – Ι.ΚΕ.
 • Κοινοπραξία-Συνεταιρισμός
 • ΚΟΙΝΣΕΠ
 • Αστική εταιρεία Μ.Κ.Χ.
 • Ναυτική Εταρεία
 • Ο.Ε.-Ε.Ε.
 • Συμβάσεις Μισθωτήρια
 • Υπεράκτια εταρεία (off shore)
 • Γ.Ε.Μ.Η.
 • Έντυπα
 • Συμβάσεις λογιστή-πελάτη
 • Μισθωτήρια
 • Όλα τα έντυπα της εφορίας που υποβάλλονται χειρόγραφα.

Όλα τα πρότυπα είναι κατηγοριοποιημένα ανά νομικό πρόσωπο σε επεξεργάσιμα αρχεία για ηλεκτρονική συμπλήρωση, αποθήκευση, εκτύπωση και εύκολη αναζήτηση.

Δείτε εδώ την Υπηρεσία

H υπηρεσία “Υπολογιστικά Φύλλα Α,Β,Γ” περιλαμβάνει υπολογιστικά φύλλα έτοιμα προς χρήση, ομαδοποιημένα σε 3 κατηγορίες.

ΟΜΑΔΑ Α:

 • Βοήθημα για τη σωστή συμπλήρωση των δηλώσεων
 • Αποσβέσεις Παγίων
 • Ενηλικίωση Υπολοίπων
 • Έντυπο Ε2 (Αρχείο & Υπολογισμός)
 • Έντυπο Ν – Υπολογισμός φόρου Νομικών Προσώπων
 • Εξοπλισμός Υπαλλήλων
 • Μητρώο Επιταγών
 • Μητρώο Παγίων
 • Οικονομικές Καταστάσεις – Απλογραφικά Βιβλία
 • Προγραμματισμός Εργασιών Λογιστηρίου
 • Προσαρτήματα (Μικρών, μεσσαίων και μεγάλων οντοτήτων)
 • Υπολογισμός Φόρου Φ.Π. (Microsoft Excel 2007 ή νεότερο)
 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Αγροτ. Συνετ. 13%)
 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Πολύ μικρές – Πρότυπο)
 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Πολύ μικροί Αγροτ. Συνετ. 13%)
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Διπλογραφικών Βιβλίων
 • Χρηματοροές

ΟΜΑΔΑ Β:

 • Intrastat Αποστολές
 • Intrastat Αφίξεις
 • Διαχείριση Στόλου Οχημάτων
 • Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις Φ5
 • Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις Φ4
 • Έξοδα – Κεφάλαια Επένδυσης
 • Εξοδολόγιο ταξιδίων
 • Εργασίες Λογιστικού Γραφείου
 • Λίστα Προμηθειών
 • Μητρώα Παγίων
 • Παραστατικό Πώλησης
 • Περιοδική Φ.Π.Α. (Microsoft Excel 2007 ή νεότερο)
 • Προγραμματισμός Εισπράξεων – Εργασιών
 • Προϋπολογισμός – Απολογισμός Εξόδων
 • Προϋπολογισμός Πωλήσεων

ΟΜΑΔΑ Γ :

 • Αποζημιώσεις Υπαλλήλων
 • Αποζημίωση Εργατοτεχνιτών
 • Ημερήσιο Ταμείο
 • Ημερολόγιο Αδειών
 • Πληρωμές Προσωπικού
 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
 • Υπερωρίες
 • Υπολογισμός δόσεων δανείου
 • Υπολογισμός δόσεων διακανονισμού
 • Υπολογισμός Ωρομισθίου

Δείτε εδώ την Υπηρεσία